LOGO CRM Detaylı Teklif ve Sipariş Dökümü (SQL Rapor)

ALTER VIEW [dbo].[HK_CRM_TeklifDetay] AS
SELECT
MTP._CreatedDateTime AS TeklifTarihi
,MTP.ProposalId AS TeklifNo
–,MTPP.LineNo AS SatirNo
–,MTPP.LineType AS SatirTuru
,MTPR.ProductCode AS UrunKodu
,MTPR.Description AS UrunAciklama
,MTPP.Amount AS Miktar
,CTUN.UnitCode AS Birim
–,CTUN.UnitDescription AS BirimAciklama
,(CASE
WHEN MTP.ProposalState=0 THEN ‘Devam Ediyor’
WHEN MTP.ProposalState=1 THEN ‘Satış’
WHEN MTP.ProposalState=2 THEN ‘Satış İptal’
WHEN MTP.ProposalState=3 THEN ‘Müşteri İptali’
WHEN MTP.ProposalState=4 THEN ‘Olumsuz’
END) AS Durum
,CTCN.Description AS SatirDoviz
,MTPP.ExchangeRate AS DovizKuru
,MTPP.Price AS BirimFiyat
,MTPP.VAT AS KdvOrani
,MTPP.VatValue AS KdvTutar
,MTPP.PriceDiscounted AS IndirimliFiyat
,MTPP.SubTotal AS AraToplam
,MTPP.GrandTotal AS SatirToplam
,MTPP.LC_Price AS TLFiyat
,MTPP.LC_PriceDiscounted AS TLIndirimliFiyat
,MTPP.LC_SubTotal AS TLAraToplam
,MTPP.LC_VatValue AS TLKdvTutar
,MTPP.LC_GrandTotal AS TLSatirToplam
,MTP.ProposalDescription AS TeklifAciklama
,DATEADD(DD,CONVERT(INT,MTP.ERPPaymentPlan),(MTP._CreatedDateTime)) AS Vade
,MTF.FirmTitle AS TeklifFirma
,MTF.CountryOfMainAddress AS Ulke
,STU.Caption AS TeklifiOlusturan
–,STU.UserName AS UserName
,MTC.FullName AS FirmaYetkilisi
,(CASE
WHEN CTPS.StageDescription=’Initial’ THEN ‘Hazırlandı’
WHEN CTPS.StageDescription=’Lost’ THEN ‘Kaybedildi’
WHEN CTPS.StageDescription=’Sent’ THEN ‘Gönderildi’
END) AS TeklifAsamasi
,CTCT.CurrencySign AS TeklifDovizi
–,MTP.ERPTransactionCurrency
–,MTP.ERPPaymentPlan
,ERP.Code_ AS ERPCODE
,ORF.DATE_ AS OFFERDATE
,ORF.FICHENO AS OFFERNO
,ITM.CODE AS ITMCODE
,ITM.NAME AS ITMNAME
,ORL.AMOUNT AS ORLAMOUNT
,ORL.PRICE AS ORLPRICE
, ORL.LINENET AS ORLLINENET
,ORL.TRRATE AS ORLTRRATE
, ISNULL(CUR.CURCODE,’TRY’) AS IDCURR
, ORL.PRICE/ISNULL(NULLIF(ORL.TRRATE,0),1) AS IDPRICE
FROM
MT_Proposals_Products MTPP
LEFT JOIN MT_Proposals MTP ON MTPP.RelatedProposal=MTP.Oid
LEFT JOIN MT_Firm MTF ON MTP.ProposalFirm=MTF.Oid
LEFT JOIN MT_Contact MTC ON MTP.ProposalContact=MTC.Oid
LEFT JOIN ST_User STU ON MTP._CreatedBy=STU.Oid
LEFT JOIN CT_Currency_Types CTCT ON MTP.ProposalCurrency=CTCT.Oid
LEFT JOIN CT_Proposal_Stages CTPS ON CTPS.Oid=MTP.ProposalStage
LEFT JOIN MT_Product MTPR ON MTPP.ProductOid=MTPR.Oid
LEFT JOIN CT_Units CTUN ON CTUN.Oid=MTPP.Unit
LEFT JOIN CT_Currency_Types CTCN ON MTPP.Currency=CTCN.Oid
LEFT JOIN EI_Proposal_Relations ERP ON ERP.ProposalOid=MTP.Oid
LEFT JOIN GO3.dbo.LG_021_01_ORFICHE ORF ON ORF.LOGICALREF=ERP.Ref
LEFT JOIN GO3.dbo.LG_021_01_ORFLINE ORL ON ORL.ORDFICHEREF=ORF.LOGICALREF
INNER JOIN GO3.dbo.LG_021_ITEMS ITM ON ITM.LOGICALREF=ORL.STOCKREF AND ITM.CODE=MTPR.ProductCode
LEFT JOIN GO3.dbo.L_CURRENCYLIST CUR ON CUR.CURTYPE=ORL.PRCURR
where MTPP.LineType=0

GO

LOGO Devir Fişi – Son Satınalma ve Tanımlı Satınalma Fiyatına Göre Maliyet Bulma

ALTER VIEW HK_SSM AS
WITH TBL AS (
SELECT TOP 10000000000 ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY STOCKREF) RN, * FROM (
SELECT STL.STOCKREF , STL.DATE_, STL.LINENET/ STL.AMOUNT PRICE , STL.TRRATE ,STL.TRCURR FROM LG_001_01_STLINE STL WHERE TRCODE IN (1,2,14) AND STL.CANCELLED=0 AND STL.LINETYPE=0 AND ISNULL(STL.AMOUNT,0)>0 AND STL.LINENET>0
UNION
SELECT STL.STOCKREF , STL.DATE_, STL.LINENET/ STL.AMOUNT PRICE , STL.TRRATE ,STL.TRCURR FROM LG_001_02_STLINE STL WHERE TRCODE IN (1,2,14) AND STL.CANCELLED=0 AND STL.LINETYPE=0 AND ISNULL(STL.AMOUNT,0)>0AND STL.LINENET>0
UNION
SELECT STL.STOCKREF , STL.DATE_, STL.LINENET/ STL.AMOUNT PRICE , STL.TRRATE ,STL.TRCURR FROM LG_001_03_STLINE STL WHERE TRCODE IN (1,2,14) AND STL.CANCELLED=0 AND STL.LINETYPE=0 AND STL.AMOUNT>0 AND STL.LINENET>0
UNION
SELECT STL.STOCKREF , STL.DATE_, STL.LINENET/ STL.AMOUNT PRICE , STL.TRRATE ,STL.TRCURR FROM LG_001_04_STLINE STL WHERE TRCODE IN (1,2,14) AND STL.CANCELLED=0 AND STL.LINETYPE=0 AND STL.AMOUNT>0 AND STL.LINENET>0
) T ORDER BY 2,3
)

SELECT ITM.CODE,ITM.NAME
,TBL2.DATE_, TBL2.PRICE TRPRICE ,TBL2.PRICE / CASE WHEN TBL2.TRRATE>0 THEN TBL2.TRRATE ELSE ISNULL(EXCH.RATES1,1) END IDPRICE ,ISNULL(CL.CURCODE,’TRY’) IDCURR
,ROUND(TBL2.PRICE/EXCHRPR.RATES1,5) RPRPRICE,’EUR’ RPRCURR
,TANIMFIYAT.PRICE,TANIMFIYAT.CURRENCY
FROM
(SELECT TBL1.STOCKREF,MAX(TBL1.RN) RN
FROM TBL TBL1
GROUP BY TBL1.STOCKREF)Tx1
INNER JOIN TBL TBL2 ON Tx1.RN=TBL2.RN
INNER JOIN LG_001_ITEMS ITM ON Tx1.STOCKREF=ITM.LOGICALREF
OUTER APPLY (SELECT TOP 1 EX.RATES1 FROM LG_EXCHANGE_001 EX WHERE EX.CRTYPE=TBL2.TRCURR AND EX.EDATE<=TBL2.DATE_ ORDER BY EDATE DESC ) EXCH
OUTER APPLY (SELECT TOP 1 EX.RATES1 FROM LG_EXCHANGE_001 EX WHERE EX.CRTYPE=20 AND EX.EDATE<=TBL2.DATE_ ORDER BY EDATE DESC ) EXCHRPR
LEFT JOIN L_CURRENCYLIST CL ON CL.CURTYPE=TBL2.TRCURR AND CL.FIRMNR=1
OUTER APPLY(SELECT TOP 1 PRC.PRICE,PRC.CURRENCY FROM LG_001_PRCLIST PRC WHERE PRC.PTYPE=2 AND PRC.CARDREF=ITM.LOGICALREF AND PRC.ACTIVE=0 AND TBL2.DATE_ BETWEEN PRC.BEGDATE AND PRC.ENDDATE ORDER BY PRC.LOGICALREF DESC) AS TANIMFIYAT

LOGO CRM – Erişim hakları tanımını okuma hakkınız yok. Mevcut işlem için erişim hakkı kontrol edilmeli. Hatası

Bu hata ile genellikle kullanıcı rol yetkilendirme işlemleri yaptıktan sonra karşılaşıyoruz. Aynı zamanda bu hata versiyon kaynaklı (varsayılan tanımların eksik gelmesinden) da olabilir.

Öncelikle Güvenlik » Kullanıcı Erişim Hakları menüsünü izleyerek kontrol etmelisiniz. Örnek vermek gerekirse oluşturulan bir teklifi satış durumuna getirirken bu hata ile karşılaşıyorsanız ilgili kullanıcının bu hakka sahip olup olmadığını bu listede görebilirsiniz.

Eğer burada erişim hakkı tanımı varsa ve hatayı almaya devam ediyorsanız Güvenlik » Roller menüsünü izleyerek açılan listede Temel Rol seçeneğini düzeltmeniz gerekebilir. Bu senaryoya göre Erişim Hakkı Tanımı seçeneğini bulun ve okuma yetkisi verin.

Sorununuz çözülmedi ise farklı kontroller gerçekleştirmek gerekebilir. Destek almak için benimle iletişime geçebilirsiniz.

LOGO SQL Yıl Bazlı Cari Ciro(Satış) Toplamları Raporu

SELECT TBL.CODE,TBL.DEFINITION_,ISNULL(CLC.TOWN,'')
,SUM(CASE WHEN YIL=2021 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2021
,SUM(CASE WHEN YIL=2020 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2020
,SUM(CASE WHEN YIL=2019 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2019
,SUM(CASE WHEN YIL=2018 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2018
,SUM(CASE WHEN YIL=2017 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2017
,SUM(CASE WHEN YIL=2017 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2016
,SUM(CASE WHEN YIL=2017 THEN NETTOTAL ELSE 0 END) T_2015
FROM (
SELECT  '2021' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_021_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_021_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_
UNION ALL
SELECT  '2020' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_020_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_020_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_
UNION ALL
SELECT  '2019' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_019_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_019_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_
UNION ALL
SELECT  '2018' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_018_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_018_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_
UNION ALL
SELECT  '2017' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_017_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_017_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_
UNION ALL
SELECT  '2016' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_016_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_016_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_
UNION ALL
SELECT  '2015' AS YIL,CLC.CODE,CLC.DEFINITION_,SUM(INV.NETTOTAL * CASE WHEN INV.TRCODE IN (7,8,9) THEN 1 ELSE -1 END) NETTOTAL FROM LG_015_CLCARD CLC WITH (NOLOCK)
INNER JOIN LG_015_01_INVOICE INV WITH (NOLOCK) ON INV.CLIENTREF=CLC.LOGICALREF AND INV.CANCELLED=0 AND INV.TRCODE IN (7,8,9,3)
GROUP BY CLC.CODE,CLC.DEFINITION_)TBL 

LEFT JOIN LG_021_CLCARD CLC WITH (NOLOCK) ON CLC.CODE=TBL.CODE 
GROUP BY TBL.CODE,TBL.DEFINITION_,CLC.TOWN

LOGO CRM Aktivite Raporu SQL

Merhaba, Bilindiği üzere Logo CRM Aktiviteler genellikle görüşme kayıtlarının, notlarının ve ilişkili kayıtların oluşturulduğu modüldür. Bu modülde kullanıcılar firma ve kişiler ile yaptıkları görüşmelere ilişkin detayları işleyebilirler. Bu aktivite kayıtları tekrarlanabilir ve sonraki görüşme için hatırlatıcılar oluşturulabilir.

Satış & Pazarlama bölümünün altındaki Aktiviteler’e tıklayarak ulaşabileceğiniz Logo CRM aktivite modülünde sınıflandırma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede kayıtlarınızı kolaylıkla ayrıştırabilir, raporlarınızı bu eksende detaylandırabilirsiniz.

İlişkisel seçenekleri ile ön plana çıkan Logo CRM, Aktivite modülünde kampanyalar, etkilnlikler, fırsatlar, görevler, destek kayıtları, teklifler, satış temsilcileri, ürünler ve hatta dökümanlar ile ilişkili bir kayıt oluşturma olanağı sunuyor.

Logo CRM Aktivite raporu için örnek bir query paylaşıyorum. Bu sorguyu SSMS tarafında tanımlayacağınız smtp bilgileri ve gönderilecek html formu ile mailinize düzenli(schedule) olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Unutmadan bu işlemi logo notifier service ile email, sms ya da push notification olarak mobil cihazınıza gönderilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu nedenle logo notifier service için zorunlu olan alanları da sorguya comment line olarak dahil ettim.

SELECT 
-- A.Oid
 // Bu alan notifierservice için zorunlu.
A.Id
,CONVERT(VARCHAR, A.ActivityDate,20) GörüşmeZamanı
,A.ActivitySubject Konu
,AC.ActivityCategoryDescription AktiviteKategori
,AT.ActivityTypeDescription AktiviteTipi
,F.FirmTitle Firma
,C.FullName GörüşülenKişi
,U.UserName Kullanıcı
,A.Notes GörüşmeNotu
-- ,A._CreatedDateTime OluşturmaTarihi
 // Bu alan notifierservice için zorunlu.
-- ,A._LastModifiedDateTime SonDüzeltmeTarihi
 // Bu alan notifierservice için zorunlu.
FROM MT_Activity A
LEFT JOIN MT_Firm F ON A.ActivityFirm=F.Oid
LEFT JOIN MT_Contact C ON A.ActivityContact=C.Oid
LEFT JOIN RL_User_Sales_REP S ON A.SalesRep=S.SalesRepOid
LEFT JOIN ST_User U ON U.Oid=S.UserOid
LEFT JOIN CT_Activity_Types AT ON A.ActivityType=AT.Oid
LEFT JOIN CT_Activity_Category AC ON A.ActivityCategory=AC.Oid

Sorularınız, özel proje ve destek talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın.

Logo Stok İhtiyaç Raporu SQL

SELECT CODE,NAME,MINIMUMSTOK,STOKMIKTAR,TALEPBEKLEYEN,TALEPSIZSATINALMA+TALEPLISATINALMA SATINALMABEKLEYEN, URETIMBEKLEYEN,
CASE WHEN STOKMIKTAR-MINIMUMSTOK+TALEPSIZSATINALMA+TALEPLISATINALMA-TALEPBEKLEYEN<0 THEN
STOKMIKTAR-MINIMUMSTOK+TALEPSIZSATINALMA+TALEPLISATINALMA-TALEPBEKLEYEN ELSE 0 END IHTIYAC
FROM(
SELECT I.CODE, I.NAME,
(SELECT DEF.MINLEVEL FROM LG_001_INVDEF DEF WHERE DEF.ITEMREF=I.LOGICALREF AND VARIANTREF=0 AND INVENNO=0)MINIMUMSTOK,
ISNULL(ROUND((SELECT SUM(ONHAND) FROM LV_001_03_GNTOTST WHERE STOCKREF=I.LOGICALREF AND INVENNO!=-1),0),0)STOKMIKTAR,

(SELECT CASE WHEN SUM(AMOUNT-MEETAMNT-CANCAMOUNT)>0 THEN SUM(AMOUNT-MEETAMNT-CANCAMOUNT) ELSE 0 END
FROM LG_001_03_DEMANDLINE WHERE MEETTYPE=0 AND ITEMREF=I.LOGICALREF AND YEAR(FICHEDATE)>2020
AND STATUS IN(1,2) AND LINETYPE=0)
+
ISNULL(ROUND((SELECT SUM(AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT) FROM LG_001_PURCHOFFERLN WHERE STOCKREF=I.LOGICALREF AND CANCELLED=0
AND ((AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT))>0 AND CLOSED=0 AND YEAR(DATE_)>2020 AND LINETYPE=0 AND DEMFICHEREF>0),0),0)
-
ISNULL(ROUND((SELECT SUM(AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT) FROM LG_001_PURCHOFFERLN WHERE STOCKREF=I.LOGICALREF AND CANCELLED=0
AND ((AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT))>0 AND CLOSED=0 AND YEAR(DATE_)>2020 AND LINETYPE=0 AND OFFTRANSREF>0),0),0)
-
ISNULL(ROUND((SELECT SUM(ORDEREDAMOUNT) FROM LG_001_PURCHOFFERLN WHERE STOCKREF=I.LOGICALREF AND CANCELLED=0
AND ((ORDEREDAMOUNT))>0 AND CLOSED=0 AND YEAR(DATE_)>2020 AND LINETYPE=0 AND DEMFICHEREF>0),0),0)
TALEPBEKLEYEN,

ISNULL(ROUND((SELECT SUM(AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT) FROM LG_001_03_ORFLINE WHERE STOCKREF=I.LOGICALREF AND TRCODE=2 AND CANCELLED=0
AND ((AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT))>0 AND CLOSED=0 AND YEAR(DATE_)>2020 AND LINETYPE=0 AND OFFTRANSREF=0),0),0)TALEPSIZSATINALMA,

ISNULL(ROUND((SELECT SUM(AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT) FROM LG_001_03_ORFLINE WHERE STOCKREF=I.LOGICALREF AND TRCODE=2 AND CANCELLED=0
AND ((AMOUNT-SHIPPEDAMOUNT))>0 AND CLOSED=0 AND YEAR(DATE_)>2020 AND LINETYPE=0 AND OFFTRANSREF>0),0),0)TALEPLISATINALMA,

ISNULL(ROUND((SELECT SUM(AMOUNT-PLNAMOUNT) FROM LG_001_03_STLINE WHERE TRCODE=12 AND LPRODSTAT=1 AND
STOCKREF=I.LOGICALREF AND AMOUNT-PLNAMOUNT>0 AND CANCELLED=0 AND YEAR(DATE_)>2020),0),0)URETIMBEKLEYEN

FROM LG_001_ITEMS I WHERE I.ACTIVE=0
AND (SELECT DEF.MINLEVEL FROM LG_001_INVDEF DEF WHERE DEF.ITEMREF=I.LOGICALREF AND VARIANTREF=0 AND INVENNO=0)>0
) AS TABLO